oceantableware

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ของโอเชียน ซึ่งอยู่ที่ www.oceantableware.com ("แพลตฟอร์ม") เว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ("โอเชียน") โดยการใช้เว็บไซต์คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
โอเชียนขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามดุลยพินิจของตนในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบส่วนต่าง ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านจึงมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นระยะ ๆ การใช้งานแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องหลังจากการแจ้งการเปลี่ยนแปลงจะหมายความว่าคุณตกลงและยอมรับการเปลี่ยนแปลง ตราบใดที่ท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โอเชียนจะให้สิทธิส่วนบุคคล โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่ผูกขาด ไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอน และมีเอกสิทธิ์อย่างจำกัดในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ โดยการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือ การใช้บริการ ท่านยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ห้ามเข้าถึง และ/หรือ ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการ
1. การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อคุณใช้แพลตฟอร์ม หรือส่งอีเมล ข้อความ และการสื่อสารอื่น ๆ จากคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของท่านถึงโอเชียน ท่านอาจกำลังสื่อสารกับโอเชียนด้วยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านยินยอมที่จะรับการสื่อสารจากโอเชียน เช่น อีเมล ข้อความ การแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือ หรือประกาศ และข้อความบนแพลตฟอร์มนี้ หรือผ่านทางศูนย์บริการของโอเชียน ท่านยอมรับว่าข้อตกลง ประกาศ การเปิดเผย และการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่โอเชียนจัดไว้ให้กับท่านทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายใด ๆ สำหรับการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร
2. ข้อมูล เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร
ข้อความ กราฟิก ส่วนต่อประสานผู้ใช้ ส่วนต่อประสานสายตา ภาพถ่าย เครื่องหมายการค้า โลโก้ เสียง เพลง งานศิลปะ (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหา") รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการออกแบบ การแสดงออก "รูปลักษณ์และการใช้งาน" และการจัดเรียงเนื้อหาดังกล่าว ซึ่งมีอยู่ในแพลตฟอร์มนี้เป็นเจ้าของ ควบคุม หรืออนุญาตโดยหรือให้แก่โอเชียน และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ห้ามมิให้คัดลอก ทำสำเนา ทำซ้ำ อัปโหลดเผยแพร่ แสดงต่อสาธารณะ เข้ารหัส แปล ส่ง หรือแจกจ่ายส่วนใดของแพลตฟอร์มหรือข้อมูล ไม่ว่าในทางใดไปยังคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ เว็บไซต์ หรือสื่ออื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ หรือสำหรับองค์กรเพื่อการพาณิชย์ใด ๆ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากโอเชียนล่วงหน้า
ท่านอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของโอเชียน (เช่น ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ บทความข่าว) ซึ่งมีจุดประสงค์อนุญาตให้เข้าถึงได้โดยโอเชียนในการดาวน์โหลดจากแพลตฟอร์ม โดยมีเงื่อนไขว่าท่าน (1) ห้ามลบคำประกาศ ไม่ว่าอยู่ในภาษาใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของ (2) จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ข้อมูลเชิงพาณิชย์เท่านั้น และห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือเผยแพร่ในสื่อใด ๆ (3) ห้ามแก้ไขข้อมูลดังกล่าว (4) ไม่ทำการรับรองหรือรับประกันเพิ่มเติมใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารดังกล่าว
3. การใช้แพลตฟอร์ม
ท่านไม่สามารถปลอมแปลงหัวเรื่องหรือหรือจัดการกับตัวระบุเพื่อปกปิดที่มาของข้อความ หรือการส่งข้อมูลใด ๆ ที่ท่านส่งไปยังโอเชียน หรือผ่านแพลตฟอร์ม หรือบริการใด ๆ ที่มีให้บน หรือผ่านแพลตฟอร์ม ท่านไม่อาจแสร้งว่าท่านเป็น หรือเป็นตัวแทนของบุคคลอื่น หรือแอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด
คุณไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มหรือเนื้อหาใด ๆ เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือต้องห้ามตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือเพื่อเรียกร้องประสิทธิภาพของการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ละเมิดสิทธิของโอเชียนหรืออื่น ๆ
4. การซื้อ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอาจนำไปใช้กับการซื้อสินค้าหรือบริการ และใช้กับส่วนเฉพาะหรือลักษณะเฉพาะของแพลตฟอร์ม รวมถึงการแข่งขัน การส่งเสริมการขาย หรือลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งข้อกำหนดทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยการอ้างอิงนี้ ท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ดังกล่าว รวมถึงในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการรับรองว่าท่านมีอายุถึงเกณฑ์ตามกฎหมายเพียงพอที่จะใช้ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมหรือลักษณะดังกล่าว หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และข้อกำหนดที่แจ้งไว้ หรือใช้กับส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม ข้อตกลงหลังสุดจะใช้บังคับกับการใช้งานส่วนนั้นของแพลตฟอร์มของท่าน
ภาระผูกพันของโอเชียน (ถ้ามี) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นอยู่ภายใต้ข้อตกลงตามที่พวกเขามีแต่เพียงผู้เดียว และไม่มีสิ่งใดในแพลตฟอร์มนี้ที่อาจตีความเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
โอเชียนอาจทำการเปลี่ยนแปลงกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ที่เสนอบนแพลตฟอร์ม หรือราคาที่เกี่ยวข้องสำหรับผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. การกำหนดราคา
"ราคาปลีกแนะนำ" หมายถึง ราคาขายปลีกที่แนะนำของผลิตภัณฑ์ โอเชียนขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ลดราคา แก้ไขราคาที่ถูกต้องได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ความเสี่ยงจากความเสียหาย
โอเชียนจะจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าที่ปลายทางที่ลูกค้ากำหนดตามรายละเอียดใบสั่งซื้อเท่าที่สามารถทำได้ ดังนั้นโอเชียนจะรับความเสี่ยงจากความเสียหายจนกว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะได้ส่งมอบให้กับลูกค้า
7. การคืนสินค้า เปลี่ยนสินค้า คืนเงิน และสิทธิความเป็นเจ้าของ
โอเชียนไม่มีสิทธิความเป็นเจ้าของในผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนจนกว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะมาถึงคลังสินค้าของโอเชียน การเปลี่ยน/คืนเงินจะดำเนินการตามวิธีการชำระเงินเดิม กระบวนการทั้งหมดภายใต้ข้อนี้จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินงานของโอเชียน
8. รายละเอียดสินค้า
โอเชียนพยายามที่จะมีความแม่นยำที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างไรก็ตามโอเชียนไม่รับประกันว่ารายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาอื่น ๆ นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด หากผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดยโอเชียนไม่ได้เป็นไปตามที่อธิบายไว้ ทางแก้ไขเพียงอย่างเดียวของท่านคือส่งคืนผลิตภัณฑ์ในสภาพที่ยังไม่ได้ใช้งาน พร้อมหลักฐานการซื้อ
9. บัญชี รหัสผ่าน และความปลอดภัย
คุณสมบัติบางอย่างที่มีให้บน หรือผ่านแพลตฟอร์มอาจทำให้คุณต้องลงทะเบียนและเปิดบัญชี ท่านมีความรับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลทั้งหมดที่ท่านเก็บไว้ในบัญชีของท่าน รวมถึงรหัสผ่านของท่าน และสำหรับกิจกรรมใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่าน อันเป็นผลมาจากความผิดพลาดของท่านในการรักษาข้อมูลนี้ให้ปลอดภัย ท่านตกลงที่จะแจ้งให้โอเชียนทราบทันที หากมีการใช้งานบัญชีหรือรหัสผ่านของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ ท่านอาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโอเชียน หรือผู้ใช้รายอื่น หรือผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์ม เนื่องจากมีบุคคลอื่นใช้ไอดี รหัสผ่าน หรือบัญชีของท่านอันเป็นผลมาจากการที่ท่านไม่สามารถรักษาข้อมูลบัญชีของท่านให้ปลอดภัยและเป็นความลับ
ท่านไม่สามารถใช้ไอดี รหัสผ่าน หรือบัญชีของผู้อื่นได้ตลอดเวลาโดยไม่ได้รับอนุญาต และแสดงความยินยอมจากเจ้าของไอดี รหัสผ่าน หรือบัญชีนั้น โอเชียนไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดองคุณในการปฏิบัติตามข้อผูกพันเหล่านี้
10. ความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวของโอเชียนมีผลบังคับใช้กับการใช้งานแพลตฟอร์มนี้ และนโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยการอ้างอิงนี้ หากต้องการดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของโอเชียน คลิกที่นี่ นอกจากนี้ โดยใช้แพลตฟอร์มนี้ ท่านรับทราบและตกลงว่าการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ได้มีความเป็นส่วนตัว หรือปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ท่านเข้าใจว่าข้อความหรือข้อมูลใด ๆ ที่ท่านส่งไปยังแพลตฟอร์มอาจถูกอ่าน หรือถูกขัดขวางโดยผู้อื่น แม้ว่าจะมีแจ้งพิเศษว่าการส่งเฉพาะ (เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต) ถูกเข้ารหัส
11. ข้อปฏิเสธความรับผิด
โอเชียนไม่สัญญาว่าแพลตฟอร์ม หรือเนื้อหาใด ๆ หรือคุณสมบัติของแพลตฟอร์มจะปราศจากข้อผิดพลาด หรือไม่ถูกรบกวน หรือข้อบกพร่องใด ๆ ที่จะได้รับการแก้ไข หรือการใช้แพลตฟอร์มของท่านจะให้ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง แพลตฟอร์มและเนื้อหานั้นจัดส่งตาม "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้บนแพลตฟอร์มอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โอเชียนไม่สามารถรับประกันได้ว่าไฟล์หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านดาวน์โหลดจากแพลตฟอร์มจะปราศจากไวรัสหรือการปนเปื้อน หรือคุณสมบัติการทำลายล้าง โอเชียนปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันความถูกต้อง การไม่ละเมิดสิทธิ ทั้งในด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ โอเชียนปฏิเสธความรับผิดใด ๆ และทั้งหมดสำหรับการกระทำ การละเว้น และการกระทำของบุคคลที่สามใด ๆ ที่เชี่ยมโยงกับหรือเกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มของท่าน ท่านยอมรับรับผิดชอบทั้งหมดในการใช้แพลตฟอร์มและแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงใด ๆ วิธีการแก้ไขเพียงทางเดียวต่อโอเชียนสำหรับความไม่พึงพอใจต่อแพลตฟอร์ม หรือเนื้อหาใด ๆ คือการหยุดใช้แพลตฟอร์มหรือเนื้อหาดังกล่าว ข้อจำกัดของการปลดเปลื้องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการต่อรองระหว่างทั้งสองฝ่าย
ข้อปฏิเสธความรับผิดข้างต้นนำไปใช้กับความสูญเสีย ความรับผิด หรือความเสียหายที่เกิดจากความล้มเหลวในการทำงาน ข้อผิดพลาด การละเลย การหยุดชงัก การลบ ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินงาน หรือการถ่ายโอนไวรัสคอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวของสายการสื่อสาร การขโมย การทำลาย หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การดัดแปลง หรือการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการผิดสัญญา การละเมิด ความประมาทเลินเล่อหรือสาเหตุอื่นใดของการกระทำ
โอเชียนขอสงวนสิทธิในการดำเนินการต่อไปนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า: (1) แก้ไข ระงับ หรือยุติการดำเนินการ หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม หรือส่วนใด ๆ ของแพลตฟอร์ม ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม (2) เพื่อแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์ม หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์ม และนโยบายหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ (3) ขัดขวางหรือยุติการทำงานของแพลตฟอร์มหรือส่วนใด ๆ ของแพลตฟอร์มตามความจำเป็นเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาตามปกติ หรือไม่ปกติ การแก้ไขข้อผิดพลาด หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ
12. ข้อจำกัดความรับผิด
ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายห้ามไว้ ไม่ว่าในกรณีใดโอเชียนจะไม่รับผิดชอบต่อท่านสำหรับความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายสืบเนื่องที่เกิดขึ้น ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาหรือเป็นการลงโทษ รวมถึงการสูญเสียกำไร ความเสียหายใด ๆ แม้ว่าโอเชียนจะได้รับคำแนะนำถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
13. การชดใช้ค่าเสียหาย
ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย และดูแลโอเชียน เจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น บรรพบุรุษ ผู้สืบทอด พนักงาน ตัวแทน บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ให้ไม่ได้รับความเสียหายต่อความต้องการซื้อ การขาดทุน ความรับผิด การเรียกร้องหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ) ที่จะกระทำต่อโอเชียนโดยบุคคลที่สาม เนื่องจาก หรือเกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานแพลตฟอร์มของท่าน
14. การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
ท่านยอมรับว่าโอเชียนอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ให้ยุติการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน และ/หรือ ปิดกั้นการเข้าถึงแพลตฟอร์มในอนาคตของท่าน หากโอเชียนพิจารณาแล้วว่าท่านละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือข้อตกลงหรือแนวทางอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการใช้งานแพลตฟอร์มของท่าน
ท่านยอมรับว่าโอเชียนอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ให้ยุติการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน และ/หรือ ปิดกั้นการเข้าถึงแพลตฟอร์มในอนาคตของท่าน ด้วยเหตุซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียง (1) การร้องขอโดยการบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ (2) คำขอจากท่าน (การลบบัญชีที่เริ่มต้นด้วยตนเอง) (3) การยุติหรือแก้ไขเนื้อหาของแพลตฟอร์มหรือบริการใด ๆ ที่มีให้บนหรือผ่านแพลตฟอร์มหรือ (4) ) ปัญหาหรือประเด็นทางเทคนิคที่ไม่คาดคิด
หากโอเชียนดำเนินการทางกฎหมายกับท่านอันเป็นผลมาจากการที่ท่านละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โอเชียนจะมีสิทธิจะได้รับการชดใช้จากท่าน และท่านตกลงชำระค่าใช้จ่ายสำหรับทนายความ และค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมทั้งหมด นอกเหนือจากการเยียวยาอื่น ๆ ที่ให้แก่โอเชียน ท่านยอมรับว่าโอเชียนจะไม่รับผิดต่อท่านหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการยกเลิกการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่านเนื่องจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
15. กฎหมายที่ใช้บังคับ ทางแก้ไขข้อโต้แย้ง
ท่านยอมรับว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้แพลตฟอร์ม รวมถึงข้อพิพาททั้งหมดของท่านจะถูกบังคับใช้โดยกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ในกรณีที่มีข้อพิพาทเขตอำนาจศาลจะถูกจำกัดที่ศาลกรุงเทพประเทศไทย
16. ข้อเสนอแนะและข้อมูล
ความคิดเห็นใด ๆ ที่ท่านให้ไว้ในแพลตฟอร์มนี้จะถือว่าไม่เป็นความลับ ท่านยอมรับว่าโอเชียนจะมีอิสระในการใช้ข้อมูลดังกล่าวบนพื้นฐานที่ไม่จำกัด
ข้อมูลที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มเว็บนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า