ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นเจ้าของและเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ https://www.oceantableware.com/ (“เว็บไซต์”) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้า ระหว่าง ผู้ซื้อ และผู้ขาย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท โปรดศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ รวมถึงข้อตกลงอื่นใดที่ได้ประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์นี้ โดยการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือใช้บริการใดๆ ท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

1. การใช้บริการและการเข้าถึงเว็บไซต์โดยทั่วไป

1.1 ข้อกำหนดทั่วไป

  • ก. ท่านตกลงจะเข้าใช้บริการเว็บไซต์ด้วยวัตถุประสงค์และวิธีที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งตกลงที่จะดำเนินกิจกรรมใดๆ
  • ข. ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการใช้บริการ และ/หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ โดยบริษัทเป็นครั้งคราวไป ซึ่งถือว่าท่านได้รับทราบและผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว
  • ค. การใช้บริการ และ/หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่านอยู่ภายใต้บังคับประกาศความเป็นส่วนตัวตามที่กำหนดไว้ใน https://www.oceantableware.com/privacy-notice

1.2 การใช้บริการบนเว็บไซต์

การใช้บริการบนเว็บไซต์อาจจำเป็นจะต้องมีการสร้างบัญชีผู้ใช้งานกับบริษัทโดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบริษัทเป็นผู้ให้สิทธิการใช้บริการแก่ท่านเพียงผู้เดียว ทั้งนี้ บริษัทอาจจะร้องขอให้ท่านอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการนี้ท่านตกลงที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านเป็นครั้งคราว และเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ รวมถึงจะรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบัญชีของท่านและรับผิดต่อการเปิดเผยหรือการใช้งานใดๆ

1.3 ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์และเอกสารข้อมูลเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทหรือคู่ค้าของบริษัท ซึ่งอนุญาตให้แก่หรือควบคุมโดยบริษัท บริษัทสงวนสิทธิที่จะบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายกำหนด

สำหรับเนื้อหา ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง รวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ (Knowhow) หรือสิ่งอื่นใดที่ประกอบอยู่ภายในเว็บไซต์ และที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสิทธิของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หากมีบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ดัดแปลง นำไปใช้ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือจำหน่าย หรือมีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะของการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า หรือ ประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ ที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าว

1.4 การจำกัดความรับผิดชอบและความรับผิดของบริษัท

บริษัทไม่รับรองหรือรับประกัน กรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

  • ก. บริการใดๆ บนเว็บไซต์ หรือเอกสารข้อมูลใดๆ ที่มีให้โดยไม่เกิดการติดขัด หรือปราศจากความผิดพลาดหรือตกหล่น หรือข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ
  • ข. เว็บไซต์หรือข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือรหัสที่ทำขึ้นด้วยเจตนาร้าย รหัสที่ทำให้เกิดการทำลาย หรือรหัสที่ทำให้เกิดการขัดข้อง โปรแกรมตัวแทน หรือกลุ่มคำสั่ง หรือมาโครอื่นใดที่เป็นอันตราย ก่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดการขัดข้อง
  • ค. ความปลอดภัยในข้อมูลใด ๆ ที่ส่งโดยท่านหรือไปยังท่านผ่านการใช้บริการเว็บไซต์ โดยท่านยอมรับความเสี่ยงว่าข้อมูลใด ๆ ที่ส่งหรือได้รับผ่านการใช้บริการเว็บไซต์อาจจะถูกเข้าถึงโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตและ/หรือเปิดเผยโดยบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือตัวแทนของบริษัทให้แก่บุคคลภายนอกที่อ้างว่าเป็นท่านหรืออ้างว่ากระทำการโดยได้รับมอบอำนาจจากท่าน

1.5 การระงับหรือยกเลิก

โดยดุลพินิจของบริษัทเพียงฝ่ายเดียว บริษัทอาจระงับหรือยกเลิกการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือบริการของท่าน และ/หรือ ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่าน ตลอดจนการเข้าใช้เว็บไซต์ เมื่อพบการกระทำที่ฝ่าฝืน ผิดข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หรือการกระทำที่มีลักษณะไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้ถือว่าการระงับหรือยกเลิกมีผลในทันทีเมื่อได้บอกกล่าวไปยังท่านด้วยวิธีการปกติซึ่งเป็นที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป เช่น การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การส่งจดหมายทางไปรษณีย์ตอบรับ เป็นต้น

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อขาย

2.1 รายละเอียดของสินค้า

บริษัทและผู้ขายจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลและรายละเอียดที่แม่นยำของสินค้า แต่ไม่สามารถรับประกันว่ารายละเอียดดังกล่าวจะมีความแม่นยำ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ กรุณาติดต่อผู้ขายโดยตรง

2.2 ราคาของสินค้า

ราคาที่ประกาศขายทั้งหลายอยู่ภายใต้บังคับการเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัทและผู้ขายสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาประกาศขายในเวลาใด ๆ ก็ได้โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้าใด ๆ นอกจากนี้ บริษัทและ/หรือผู้ขาย ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับท่าน ในกรณีที่กำหนดราคาสินค้าไว้ผิดพลาด ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทและ/หรือผู้ขายจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการยกเลิกโดยมีคำบอกกล่าวไปยังท่านไม่ว่าสินค้าจะถูกส่งออกไปหรืออยู่ระหว่างเดินทางก็ตาม และไม่ว่ามีการเรียกให้ท่านทำการชำระเงินแล้วหรือไม่ก็ตาม

2.3 การสั่งซื้อ

โปรดดำเนินการสร้างบัญชีลูกค้ากับบริษัทก่อนการสั่งซื้อสินค้า โดยท่านสามารถตรวจสอบจำนวนสินค้า ราคา และยอดเงินที่ต้องชำระในตระกร้าสินค้า

2.4 การชำระเงิน

ท่านสามารถเลือกการชำระเงินค่าสินค้าได้ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังนี้

  • ก. ชำระด้วยบัตรเครดิต หรือ
  • ข. โอนชำระเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ หรือ
  • ค. อินเตอร์เนต/โมบายแบงค์กิ้ง

ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการหักเงินและ/หรือโอนเงินเพื่อชำระสินค้าและบริการ กรุณาติดต่อสถาบันการเงินที่ท่านได้เปิดบัญชีไว้

2.5. การจัดส่งสินค้า

ผู้ขายจะเป็นผู้จัดหาผู้ให้บริการขนส่งสินค้าแก่ท่าน โดยระยะเวลาและราคาค่าจัดส่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการนั้นๆ และจะถูกระบุไว้ในคำสั่งซื้อ โดยการส่งมอบสินค้าจะทำ ณ ที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ในคำสั่งซื้อของท่าน

ท่านรับทราบว่าการส่งมอบสินค้าขึ้นอยู่กับสินค้าคงคลัง ซึ่งเจ้าของสินค้า (ผู้ขาย)จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการส่งมอบสินค้าให้แก่ท่านภายในระยะเวลาที่กำหนด และท่านรับทราบว่าการส่งมอบสินค้าอาจมีความล่าช้า ในการนี้บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์ โดยสินค้าของท่านจะถูกส่งออกไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในวันกำหนดส่งมอบและท่านได้แจ้งให้บริษัททราบแล้ว บริษัท และ/หรือผู้ขายจะใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการหาพิกัดของสินค้าและส่งมอบสินค้า หากท่านไม่มารับการส่งมอบสินค้า (นอกเหนือจากเหตุใด ๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมโดยท่านหรือจากเหตุความผิดของผู้ขาย) บริษัทหรือผู้ขายอาจยกเลิกการซื้อขายที่ทำกับท่าน นอกจากนี้ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าของท่านได้โดยตรงกับผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า

2.6 การรับประกันสินค้า

การรับประกันเกี่ยวกับสินค้า (“การรับประกันสินค้า”) ที่ขายภายใต้สัญญาที่ทำกับท่านให้เป็นไปตามที่ระบุไว้โดยผู้ขายผ่านเว็บไซต์ สำหรับข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง หรือการทดสอบใช้งานโดยท่านหรือบุคคลภายนอก การเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ การจงใจทำให้เสียหาย ความประมาทเลินเล่อ สภาพการทำงานที่ไม่ปกติ การเคลื่อนย้ายที่มีข้อบกพร่องหรือประมาทเลินเล่อ การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง ใช้งานหนักเกินกำหนด ผลกระทบจากสารเคมี ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ท่านหรือบุคคลภายนอกไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ขายหรือบริษัท (ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร) ผู้ขายไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดกับท่านหรือบุคคลภายนอกคนใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใด ๆ ภายใต้การรับประกันดังกล่าว (หรือการรับประกัน เงื่อนไข หรือการประกันอื่นใด) หากยังไม่มีการชำระราคาของสินค้าภายในวันที่ครบกำหนดชำระเงิน และผู้ขายไม่ต้องรับผิดใด ๆ ก็ตามอันเกี่ยวกับข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ในสินค้าที่เกิดขึ้นหลังจากครบกำหนดการรับประกันสินค้าที่เกี่ยวข้องแล้ว (ถ้ามี)

2.7 การยกเลิกการสั่งซื้อ

ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ก่อนชำระเงิน โดยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางอีเมล์ cs@oceanglass.com หรือโทรศัพท์เลขหมาย 062 390 0075

2.8 การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

หากสินค้าที่ได้รับแตกหัก เสียหาย หรือ ได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อไว้ โปรดแจ้งให้บริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยบริษัทจะทำการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขต่อไป ท่านสามารถตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ที่ https://www.oceantableware.com/returns-refunds

3. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายราชอาณาจักรไทย เขตอำนาจศาลจะถูกจำกัดที่กรุงเทพฯ

4. การติดต่อ

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม