นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัท โอเชียน กลาส จำกัด (มหาชน) (“โอเชียน/เรา”) ดังนั้นเราได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยโอเชียน เพื่อจุดประสงค์นี้คำว่า “การประมวลผล” รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเก็บรวบรวม การบันทึก องค์กร การจัดเก็บการปรับปรุงหรือการแก้ไข การเรียก การให้คำปรึกษา การใช้ การรวมกลุ่ม การบล็อค การลบหรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจได้รับการขอให้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าเวลาใดที่ท่านติดต่อกับโอเชียนและบริษัทย่อย ซึ่งโอเชียนและบริษัทย่อยอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลนี้ให้ซึ่งกัยและกันเพื่อใช้ให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ พวกเขายังอาจรวมกับข้อมูลอื่นๆเพื่อให้และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหาและการโฆษณาของเรา ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้ร้องขอ แต่ถ้าท่านเลือกที่จะไม่ดำเนินการดังกล่าวในหลายกรณีเราจะไม่สามารถให้บริการแก่ท่านหรือตอบสนองต่อข้อสงสัยใดๆที่ท่านอาจมี

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไร

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้ถูกกำหนดโดยกฎหมายของประเทศไทยข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดงลักษณะบุคคล โดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลที่เสียชีวิตแล้วเมื่อท่านลงทะเบียนซื้อ ใช้สำหรับเครดิตเชิงพาณิชย์ ซื้อผลิตภัณฑ์ ติดต่อเรา รวมถึงทางสื่อสังคมหรือมีส่วนร่วมในการสำรวจตลาดหรือการแข่งขันที่ดำเนินการโดยโอเชียนหรือในนามของบริษัท เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะดังต่อไปนี้:

  • คำนำหน้าชื่อและที่อยู่
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • อีเมล์
  • การตั้งค่าการติดต่อ
  • ตัวระบุอุปกรณ์ ที่อยู่ไอพี ข้อมูลสถานที่
  • บัตรเครดิต บัตรเดบิต และธนาคารหรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ
  • ข้อมูลโปรไฟล์ที่ผู้ติดต่อติดต่อผ่านทางสื่อสังคม
  • ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านและตัวระบุอื่นๆเมื่อท่านลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของโอเชียน
  • บันทึกการสื่อสารกับโอเชียน
  • การตอบสนองต่อการสำรวจตลาดและการแข่งขันที่ดำเนินการโดยโอเชียนหรือในนามของบริษัท

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน กฎหมายในประเทศไทยหมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่เผยให้เห็นถึงเชื้อชาติหรือกำเนิดชาติพันธุ์ ความคิดทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา บันทึกอาชญากรรม การเป็นสมาชิกสหภาพการค้า ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลทางชีวมาตร ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทางเพศหรือรสนิยมทางเพศของบุคคลธรรมดา และห้ามการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่ในบางสถานการณ์ที่กำหนดไว้ (เช่นฉุกเฉินทางการแพทย์หรือตามที่กฎหมายกำหนด)

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทางกฎหมายหรือการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของท่าน หรือเมื่อเราได้ประเมินว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายที่เกิดขึ้นจากโอเชียนหรือบุคคลอื่นซึ่งจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ทราบ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้จะมีส่วนช่วยให้เราสามารถแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดของโอเชียนและกิจกรรมที่จะจัดขึ้นให้ท่านทราบ หากท่านไม่ต้องการทราบหรือเป็นผู้รับข่าวสารของเรา ท่านสามารถเลือกตั้งค่ากำหนดปิดรับข่าวสารได้ด้วยตนเอง

นอกจากนี้เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสร้าง พัฒนา ดำเนินงาน ส่งมอบ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการ เนื้อหาการโฆษณา การตรวจสอบ การป้องกันการสูญเสีย ตลอดจนการป้องกันการฉ้อโกง เราจำกัดการใช้ข้อมูลของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกงกับผู้ที่มีความจำเป็นอย่างเคร่งครัดและภายใต้ผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราเพื่อปกป้องลูกค้าและบริการของเรา สำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์บางอย่างเราอาจตรวจสอบข้อมูลที่ท่านได้รับจากแหล่งที่เข้าถึงได้แบบสาธารณะ

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ที่อยู่ สถานที่ตั้งสำหรับวัตถุประสงค์ทางโลจิสติกส์ และยังรวมถึง วันเกิด เพื่อตรวจสอบตัวตน รหัสประจำตัว ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการระบุผู้ใช้และทำให้สามารถกำหนดการให้บริการที่เหมาะสมได้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งการแจ้งเตือนที่สำคัญ เช่น การสื่อสารเกี่ยวกับการซื้อและการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายของเรา ซึ่งท่านไม่สามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ได้

หากท่านเข้าร่วมการชิงโชค การประกวดแข่งขัน หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายใดๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน เราอาจใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้เพื่อจัดการโปรแกรมเหล่านั้น

หากท่านสมัครตำแหน่งใดๆ ที่โอเชียน หรือเราได้รับข้อมูลของท่านที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่อาจเกิดขึ้นในโอเชียนไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประเมินและติดต่อท่าน หากท่านเป็นผู้สมัครท่านจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่โอเชียนจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครซึ่งมีผลบังคับใช้ในช่วงเวลานั้น

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลและจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้หรือตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนเราจะแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนซึ่งจำเป็นต้องนำมาใช้เพื่อตอบสนองการทำงานหลักของผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงผลของการปฏิเสธที่จะให้นำข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนมาใช้เพื่อววัตถุประสงค์การประมวลผล ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าของข้อมูลสามารถตัดสินใจได้ว่าจะให้ความยินยอมหรือไม่

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ถูกเก็บรวบรวมจากท่านโดยตรง

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลอื่น หากบุคคลนั้นได้แบ่งปันเนื้อหากับท่านโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของโอเชียน

หากท่านเป็นผู้สมัครที่มีศักยภาพในการว่าจ้างงานกับโอเชียน เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลอื่น เช่น นายหน้า หรือเว็บไซต์ภายนอก เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่เราได้รับเพื่อติดต่อท่านเกี่ยวกับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือในการประเมินการเป็นผู้สมัครของท่าน ในกรณีที่ท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเราโดยตรง เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูล โดยเมื่อเราติดต่อท่านในครั้งแรกเกี่ยวกับการสมัคร เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและพัฒนา เราอาจใช้ข้อมูลที่มีอยู่ เช่น รูปภาพ เสียง หรือข้อความอื่นๆ ที่สามารถระบุถึงตัวตนได้ ซึ่งเมื่อเราได้รับข้อมูลดังกล่าวแล้ว เราจะปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่ชุดข้อมูลนั้นถูกเก็บไว้ ทั้งนี้ การใช้งานประมวลผลชุดข้อมูลดังกล่าวสำหรับการวิจัยและพัฒนา เราพยายามที่ไม่จะระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูล

การเก็บและการใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากนี้เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบพื้นฐาน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทั่วไปที่ไม่บ่งบอกและไม่เชื่อมโยงโดยตรงกับบุคคลใดอย่างเฉพาะเจาะจง โดยเราอาจเก็บรวบรวม ใช้ ถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้ ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและวิธีการที่เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าว:

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น อาชีพ ภาษา รหัสไปรษณีย์ URLของผู้ถูกอ้างอิง สถานที่ตั้ง ทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า และนำการประมวล ผลไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้ดีขึ้น

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของลูกค้าบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงข้อมูลจากผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของเรา โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมและนำไปประมวลผลเพื่อช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นแก่ลูกค้าของเราตลอดจนให้เข้าใจว่าส่วนใดของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของเรามีความน่าสนใจมากที่สุดสำหรับลูกค้า ข้อมูลที่สรุปนี้จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

หากเรานำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลกับข้อมูลส่วนบุคคลมารวมเข้าด้วยกัน ข้อมูลที่รวมกันนั้นจะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่ข้อมูลนั้นยังรวมกันอยู่

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่จะขออนุญาตให้วางใช้ในพื้นที่เก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อท่านยอมรับไฟล์จะถูกเพิ่มและคุกกี้จะช่วยวิเคราะห์การเข้าชมเว็บหรือ แจ้งให้ท่านทราบเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจง คุกกี้อนุญาตให้เวปแอปพลิเคชั่นตอบสนองต่อท่านเป็นรายบุคคล เวปแอปพลิเคชั่นสามารถปรับการดำเนิน งานให้เหมาะกับความต้องการ ความชอบ หรือไม่ชอบของท่าน และจดจำข้อมูลเกี่ยวกับความชอบของท่านได้

เราใช้คุกกี้บันทึกการเข้าชมเพื่อระบุว่าท่านมีการใช้หน้าใด การทำเช่นนี้จะช่วยให้เราวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บเพจและปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ทางสถิติและหลังจากนั้นข้อมูลจะถูกลบออกจากระบบ

โดยทั่วไปคุกกี้ช่วยให้เรานำเสนอเว็บไซต์ที่ดีกว่าให้ท่านด้วยการช่วยให้เราสามารถตรวจสอบติดตามหน้าเว็บที่ท่านเห็นว่ามีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ คุกกี้ไม่ได้เป็นช่องทางที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของท่านหรือข้อมูลใดๆเกี่ยวกับท่านได้ ยกเว้นข้อมูลที่ท่านเลือกที่จะแบ่งปันกับเรา ท่านสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธคุกกี้ถ้าท่านต้องการ แต่ก็อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่

ผู้ให้บริการ/การเปิดเผยข้อมูลข้ามพรมแดน

โอเชียนแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทที่ให้บริการ เช่น การประมวลผลข้อมูล การขยายเครดิต การตอบสนองคำสั่งของลูกค้า การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับท่าน การจัดการและการเพิ่มข้อมูลลูกค้า การให้บริการลูกค้า การประเมินความสนใจของท่านในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และการดำเนินการวิจัยของลูกค้าหรือการสำรวจความพึงพอใจ บริษัทเหล่านี้มีหน้าที่ที่จะปกป้องข้อมูลของท่านและอาจจะมีที่ตั้งอยู่ในที่ซึ่งโอเชียนประกอบกิจการ

ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่ให้ไว้กับโอเชียนอาจถูกโอนไปยังหรือเปิดเผยต่อผู้รับในต่างประเทศ หรืออาจถูกดำเนินการโดยพนักงานหรือบุคคลอื่นๆ ที่ดำเนินการนอกประเทศไทย โอเชียนจะทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้รับในต่างประเทศเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับในต่างประเทศไม่ละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อกำหนดอื่นๆ

โอเชียนอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่จำเป็นหรือตามที่กฎหมายกำหนด กระบวนการทางกฎหมาย การดำเนินคดี และ/หรือการร้องขอจากหน่วยงานภาครัฐและรัฐบาลภายในหรือภายนอกประเทศที่ท่านอยู่อาศัย นอกจากนี้เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยระดับชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือปัญหาอื่นๆที่สำคัญต่อสาธารณะ การเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นหรือเหมาะสม นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านแต่เฉพาะตามพื้นฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายในการทำเช่นนั้น หากเราพบว่าการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราหรือปกป้องการดำเนินงานหรือผู้ใช้ของเรา ซึ่งอาจรวมถึงการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐหรือรัฐบาล นอกจากนี้ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยน การควบรวมกิจการหรือการขาย เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลใดๆและทั้งหมดที่เราเก็บไว้กับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

โอเชียนจะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเต็มความสามารถ เราใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการจำกัดการเข้าถึงในสิ่งอำนวยความสะดวก โดยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของโอเชียนหรือการประมวลผลข้อมูล โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่าง

complaints@oceanglass.com

ถึง : Corporate Affairs Department
ที่อยู่ : บริษัท โอเชียน กลาส จำกัด (มหาชน) ชั้น75/88-91 ชั้น 34 อาคารโอเชียนทาวเวอร์2 สุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

เมื่อคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับในการตอบสนองต่อการร้องขอการเข้าถึง/ดาวน์โหลดได้รับ โอเชียนอาจติดต่อท่านเพื่อแก้ไขปัญหาของท่าน เมื่อปัญหาของท่านมีเนื้อสาระสำคัญในตัวเองเราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่าน รายชื่อสาระสำคัญดังกล่าวจะได้รับการตอบสนองเท่าที่ที่เป็นไปได้-ให้การตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ขอข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นหรือระบุว่าการตอบสนองนั้นต้องใช้เวลาเพิ่มเติม ไม่ว่าเวลาใดท่านอาจร้องเรียนต่อผู้ควบคุมที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลของท่าน หากท่านไม่พอใจกับการตอบกลับจากเรา หากท่านขอให้เราเราจะพยายามที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางร้องเรียนที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจใช้บังคับกับสถานการณ์ของท่าน

หากการร้องเรียนของท่านบ่งบอกว่าต้องมีการปรับปรุงในการจัดการปัญหาความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้การพัฒนาในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป ในกรณีที่ปัญหาด้านความเป็นส่วนตัวมีผลกระทบทางด้านลบต่อท่านหรือบุคคลอื่นเราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อจัดการพร้อมกับท่านหรือบุคคลอื่น

ความยินยอมและข้อจำกัดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ และหากท่านได้ให้ไว้แล้ว ท่านอาจเลือกที่จะใช้สิทธิของท่านในการคัดค้าน ปิดกั้น หรือลบข้อมูลส่วน บุคคลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หากท่านต้องการใช้สิทธิในการคัดค้าน ปิดกั้น หรือลบความยินยอมของท่านโปรดติดต่อโอเชียนตามรายละเอียดการ ติดต่อด้านบน ในกรณีนี้อย่างไรก็ตามเราอาจไม่สามารถให้ความช่วยเหลือหรือบริการที่ท่านร้องขอได้อย่างเพียงพอ

เมื่อท่านคัดค้าน ปิดกั้น หรือลบความยินยอมของท่าน โอเชียนจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตหรือจำเป็นตามกฎหมาย

หากท่านต้องการปรับปรุง แก้ไขหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อดังกล่าวข้างต้น

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
แอดไลน์ : @oceanonline