oceantableware

การเปลี่ยน คืน การยกเลิกคำสั่งซื้อ
นโยบายการเปลี่ยน คืน ยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า
บริษัทจะรับเปลี่ยน คืน สินค้า เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
1. สินค้าที่ชำรุด แตกหัก เสียหาย อันเกิดจากการขนส่ง
2. สินค้าที่มีข้อบกพร่องอันเกิดจากกระบวนการผลิต
3. สินค้าที่ผิดแบบ หรือไม่ตรงกับที่สั่ง หรือที่ปรากฎบนเว็ปไวต์

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ เปลี่ยน คืน สินค้า ในกรณีดังต่อไปนี้
1. สินค้าไม่ตรงกับรสนิยม ไม่ตรงกับความคาดหวัง
2. สินค้าไม่ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้า
3. ลูกค้าแจ้งเปลี่ยน คืน สินค้า ตามความเสียหายที่ระบุข้างต้น เกินระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
คำเตือน : เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน โปรดตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดทันทีหลังจากที่ได้รับสินค้า

บริษัทจะยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
1. สินค้าหมด
2. คำสั่งซื้อซ้ำซ้อน
3. ไม่สามารถติดต่อท่านได้ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า

วิธีการแจ้งเปลี่ยนสินค้า
1. กรุณากรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยน คืน สินค้า พร้อมแนบรูป และหลักฐานการชำระเงินภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า ผ่านแบบฟอร์มที่แจ้งไว้หน้าเว็ปไซต์
2. รอรับอีเมลยืนยันการเปลี่ยนสินค้า จากเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ ขอเปลี่ยน สินค้า
3. หลังจากที่ได้รับการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่ผ่าน Email ขอให้ลูกค้ากรุณาจัดเตรียมสินค้า พร้อมกล่องสินค้า อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ได้รับ รวมถึงของแถมตามโปรโมชั่น ตลอดจนสำเนาใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ขนส่งไปรับสินค้าคืนจากท่าน ตามวันเวลาที่กำหนด
4. หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับและตรวจสอบสินค้าแล้ว หากถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามเงื่อนไข บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้าภายใน 7 วันทำการ
คำเตือน : โปรดเก็บใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อสินค้าของท่าน

วิธีการคืนสินค้า
1. กรุณากรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยน คืน สินค้า พร้อมแนบรูป และหลักฐานการชำระเงิน ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า ผ่านแบบฟอร์มที่แจ้งไว้หน้าเว็ปไซต์
2. รอรับอีเมลยืนยันการคืนสินค้า จากเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ ขอคืน สินค้า
3. หลังจากได้รับการยืนยัน กรุณาจัดเตรียมสินค้า พร้อมกล่องสินค้า อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ได้รับ รวมถึงของแถมตามโปรโมชั่น ตลอดจนสำเนาใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ขนส่งไปรับสินค้าคืนจากท่าน ตามวันเวลาที่กำหนด
4. หลังจากบริษัทฯ ได้รับและตรวจสอบสินค้าแล้ว หากถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามเงื่อนไข บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้าภายใน 15 วันทำการ
คำเตือน : โปรดเก็บใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อสินค้าของท่าน

วิธีการยกเลิกคำสั่งซื้อ
โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้า เพื่อแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ ในกรณีที่คุณได้รับสินค้าผิด เสียหาย ใช้การไม่ได้  ไม่สมบูรณ์ โปรดแจ้งให้ทราบภายในวันที่ได้รับสินค้า โดยคุณสามารถติดต่อกับพนักงานฝ่ายดูแลลูกค้าของเราได้ โดยตรงผ่าน
Line : @oceanonline or by calling 062 390 0075 or Email :CS@oceanglass.com
อื่นๆ

ฉันได้รับสินค้าผิด / เสียหาย ใช้การไม่ได้ / ไม่สมบูรณ์ ฉันควรต้องทำอย่างไร
ในกรณีที่คุณได้รับสินค้าผิด / เสียหาย ใช้การไม่ได้ / ไม่สมบูรณ์ โปรดแจ้งให้ทราบภายในวันที่ได้รับสินค้า โดยคุณสามารถติดต่อกับพนักงานฝ่ายดูแลลูกค้าของเราได้ โดยตรงผ่าน Web Chat หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 062 390 0075